Priorytet 6, działanie 6.5

 
2011-06-13

 

"Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórze Kaczawskiego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Opis projektu:

 

Przedmiotem projektu pn. „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego" są działania promocyjne oraz informacyjne, w ramach których przewidziano:

1.Materiały drukowane w formie przewodników i map,
2.Udział w targach krajowych i zagranicznych,
3.Reklamę na nośnikach ruchomych (wrocławski tramwaj),
4.Reklamę na nośnikach stałych (billboardy),
5.Reklamę prasową w gazetach i czasopismach, w tym reklamę internetową,
6.Reklamę telewizyjną,
7.Organizację imprez o znaczeniu ponadregionalnym w mieście Złotoryja (Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota tzw. Płuczki Złota ) i Jawor (Międzynarodowe Targi Chleba),
8.Gadżety promujące Subregion.

Struktura i forma zarządzania projektem określona została w umowie partnerskiej o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 6 „ Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (" Turystyka i Kultura )" Działanie nr 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową ("Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową - promocja i informacja regionu w tym organizacja imprez o znaczeniu regionalnym") zawarta w dniu 16 listopada 2009 r. w Złotoryi pomiędzy:

1.Gminą Miejską Złotoryja,
2.Gminą Jawor,
3.Gminą Świerzawa,
4.Powiatem Jaworskim,
5. Powiatem Złotoryjskim.

Partnerstwo zostało powołane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z przepisami stanowiącymi zasady i reguły korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Współpraca została zawarta w celu usystematyzowania, ujednolicenia i przeprowadzenia przedsięwzięć dotyczących:

 • przygotowania i realizacji kampanii promocyjnej oraz organizacji imprez zaplanowanych w projekcie,
 • przygotowania dla działania dokumentacji aplikacyjnej,
 • opracowania dokumentacji przetargowych,
 • przeprowadzenia i rozliczenia wspólnych przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet VI Działanie 6.5 Turystyka i kultura współfinansowanych ze środków EFRR.

Przedmiot wspólnego działania obejmuje w szczególności następujące czynności:

 • powołanie Rady Partnerstwa i Kierownika Projektu,
 • opracowanie zasad przepływu informacji w Partnerstwie,
 • opracowanie sposobu monitorowania i kontroli Projektu,
 • opracowanie planu finansowego i zasad zarządzania finansami,
 • monitorowanie stopnia realizacji wskaźników produktów, rezultatów oraz celów określonych dla Projektu w dokumentacji aplikacyjnej,
 • wspólne realizowanie obowiązków związanych z promocją Projektu zgodnie z wytycznymi RPO WD w miejscach realizacji Projektu w formie wyznaczonej przez reguły obowiązujące Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków EFRR,
 • zapewnienie wsparcia administracyjnego dla prac nad Projektem,
 • dopełnienie wszystkich obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych, koniecznych do skutecznego rozliczenia Projektu,
 • opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu,
 • przygotowanie dokumentacji kampanii promocyjnej zgodnie z prawodawstwem polskim i unijnym w zakresie przedmiotowego Projektu,
 • rzeczową realizację Projektu.

Umowa w szczególności określa:

 • Zakres obowiązków Lidera Projektu,
 • Funkcję Rady Partnerstwa,
 • Zakres obowiązków Partnera Projektu,
 • Przepływ środków finansowych oraz system kontroli finansowej,
 • Zasady komunikacji i przepływu informacji w Partnerstwie,
 • Zasady podejmowania decyzji w Partnerstwie,
 • Sposób monitorowania i kontroli Projektu,
 • Sposób zapewnienia trwałości Projektu,
 • Odpowiedzialność cywilna stron i zmiany w umowie,
 • Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu oraz zwiększenia liczby turystów odwiedzających Subregion Gór i Pogórza Kaczawskiego spoza Dolnego Śląska.

 

Całkowita wartość projektu: 1 436 559,6 zł
Wkład środków EFRR: 1 005 591,72 zł Beneficjenci: Gmina Miejska Złotoryja - lider projektu
ul. plac Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
tel. 76 87 79 100 Gmina Jawor Rynek 1 59-400 Jawortel. (076) 870-20-21 Gmina Świerzawa
Plac Wolności 60
59-540 Świerzawa
tel. 75 71 35 360 Powiat Jaworski
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor
tel 76 729 01 00

 

Powiat Złotoryjski
pl. Niepodległości 859-500 Złotoryja

tel. 76 878 69 30, 33, -40, -50

 
 • aktywny samorząd
 • LCSI
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
 • MY 2020
 • Portal Dolnego Śląska Turystyka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x