Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-01-11

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa

 

STAROSTA  ZŁOTORYJSKI

działający w imieniu Skarbu Państwa

 
na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 2147 ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490.) oraz  Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 298 z dnia 02 listopada 2016r.

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego  2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi

przy pl. Niepodległości 8, sala 202, II piętro.

 

1. Dane dotyczące przedmiotu przetargu:

a) Nieruchomość oznaczona jako działka nr 167 o powierzchni 0,5095 ha położona jest w obrębie Nowa Wieś Złotoryjska, gmina Złotoryja.

b) Dla nieruchomości tej Wydział V Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00004103/7.

c) Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod rolniczą przestrzeń produkcyjną.

d) Działka jest niezabudowana, o kształcie zbliżonym do niekształtnego prostokąta stanowiąca grunty zadrzewione i zakrzaczone oraz nieużytek. W granicach działki są liczne uskoki. Na działce znajduje się 11 dębów i 2 lipy o sortymentach użytkowych oraz zakrzaczenia. Cała działka jest niewykorzystywana. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

e) Cena wywoławcza nieruchomości  40.000,00 zł 

2.  Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego chyba, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147), wystąpią z wnioskiem o jej sprzedaż w trybie bezprzetargowym.

3.  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (t.j.  Dz. U. z 2016r. poz. 1061 ze zm.).

4.  Osoby przystępujące do przetargu winny przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, nr NIP w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skar­bowej z tytułu pełnomocnictwa.

Nie przedłożenie powyższych dokumentów spowoduje nie dopuszczenie osób do uczestnictwa w przetargu.

5.  Wadium w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Złotoryi nr 50 8658 0009 0000 3740 2000 0120  w  Powiatowym  Banku  Spół­dzielczym  w  Złotoryi w terminie do dnia 13 lutego 2017 roku z dopiskiem „Wadium – sprzedaż działki nr 167 położonej w obrębie Nowa Wieś Złotoryjska gmina Złotoryja ”.  Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w.w. rachunek. Obowiązek wpłaty wadium nie dotyczy osób którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojna rozpoczętą w 1939 roku. Natomiast wymienione osoby są zobowiązane, co najmniej 7 dni przed przetargiem, do udokumentowania w/w uprawnienia oraz złożenia pisemnego zobowiązania do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

6.  Wysokość postąpienia zostanie ustalona z uczestnikami przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7.  Wadium  wpłacone przez osobę która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wa­dium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu i pisemnej dyspozycji wpłacającego na wskazane konto.

8.  Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości powiększoną o obowiązujący podatek VAT, nie później niż 3 dni przed dniem podpisania aktu notarialnego.

Za datę wpłacenia wylicytowanej ceny uważa się wpływ wymaganej kwoty  na  w.w. rachunek.

9.  W terminie  do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

10.  Jeżeli  osoba która wygra przetarg i bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez organizatora przetargu, Zarząd Powiatu Złotoryjskiego może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

12. Starosta Złotoryjski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicz­nej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi oraz ogłoszeniu w prasie podając przyczynę odwołania przetargu.

13. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają wydziały Starostwa Powiatowego w Złotoryi;

-Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  tel. 768782438

 

 

 

Kamil Goda
 
  • aktywny samorząd
  • LCSI
  • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
  • Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
  • MY 2020
  • Portal Dolnego Śląska Turystyka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x