Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-03-30

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości będących własnością Powiatu

 

ZARZĄD  POWIATU  ZŁOTORYJSKIEGO

 

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 ) oraz  Uchwały Rady  Powiatu  Złotoryjskiego nr  XXIV/125/2012  z  dnia  28 września  2012  roku

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości będących własnością Powiatu Złotoryjskiego położonych w obrębie nr 8 miasta Złotoryja

 

 

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

w ha

Cena

wywoławcza

w zł

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

w ha

Cena

wywoławcza

w zł

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

w ha

Cena

wywoławcza

w zł

Działka nr

130/50

 

0,0562

 

65.000,00

Działka nr 130/51

 

0,0562

 

65.000,00

Działka nr 130/52

 

0,0562

 

 

59.250,00

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  11 maja 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi

przy pl. Niepodległości 8, sala 202, II piętro.

 

1.  Termin do złożenia wnioskuprzez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami  upłynął w dniu 10 listopada 2016 roku.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 17 stycznia 2017 r.

2.  Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod między innymi projektowany zespół zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i są ujawnione w KW nr LE1Z/00044969/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotoryi

3.  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).

4.  Osoby przystępujące do przetargu winny przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, nr NIP w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu
aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty
skar­bowej z tytułu pełnomocnictwa.

Nie przedłożenie powyższych dokumentów spowoduje nie dopuszczenie osób do uczestnictwa w przetargu.

5.  Wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Złotoryi nr 50 8658 0009 0000 3740 2000 0120 
w  Po
wiatowym  Banku  Spół­dzielczym  w  Złotoryi w terminie do dnia 05 maja 2017 roku z dopiskiem „Wadium – sprzedaż działki nr ……
położonej w obrębie nr 8 miasta Złotoryja ”
.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w.w. rachunek.

6.  Wysokość postąpienia zostanie ustalona z uczestnikami przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7.  Wadium  wniesione przez osobę która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wa­dium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu i pisemnej dyspozycji wnoszącego na wskazane konto.

8.  Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości powiększoną o 23% podatek VAT,
nie później niż 3 dni przed dniem podpisania aktu notarialnego.

Za datę wpłacenia wylicytowanej ceny uważa się wpływ wymaganej kwoty  na  w.w. rachunek.

9.  W terminie  do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

10. Jeżeli  osoba która wygra przetarg i bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez organizatora przetargu, Zarząd Powiatu Złotoryjskiego może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a  wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

11. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

12. Zarząd  Powiatu Złotoryjskiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu
do publicz­nej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi  oraz ogłoszeniu w prasie podając przyczynę odwołania przetargu.

13. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego
w Złotoryi tel. 768782438

 

STAROSTA

 Ryszard Raszkiewicz

- skanowanie0002.jpg

Kamil Goda
 
  • aktywny samorząd
  • LCSI
  • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
  • Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
  • MY 2020
  • Portal Dolnego Śląska Turystyka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x