Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-02-09

Nabór na animatora sportu

 

STAROSTA POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA SPORTU 

„MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w ZŁOTORYI

Forma świadczenia usługi: umowa zlecenie.

Okres obowiązywania umowy zlecenia: marzec-listopad 2017 r. (9 miesięcy).

Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca: na jedno stanowisko - 138 godzin, na dwa stanowiska -  69 godzin.

Wysokość wynagrodzenia: 2.200 zł brutto -  (1.100 zł brutto - umowa zlecenie ze Starostwem Powiatowym w Złotoryi + 1.100 zł brutto – umowa zlecenie
z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej. W przypadku zatrudnienia dwóch Animatorów kwota ta zostanie podzielona.

1) Kwalifikacje i wymagania:

- ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
 z pełni praw publicznych,
- dobry stan zdrowia,
- nie był karany za przestępstwa umyślne,
- nieposzlakowana opinia,
- zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz. U. Nr     226 poz. 1675 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskania (Dz. U. Nr 71 poz. 738 z późn. zm) - ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej lub posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończony kurs instruktora sportu,
- mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

2) Zakres wykonywanych zadań: 

- inicjowanie, organizację oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych oraz rodzin,

- współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,

- współpracę z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,

- organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia,

- promocję swojego miasta poprzez działania prowadzone na Orliku,

- angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych przez MSiT, jeśli te obejmą swoim zasięgiem dany Orlik,

Zawarta z animatorem umowa zlecenie określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności. 

Zajęcia prowadzone przez animatorów odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

3) Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe kandydata na animatora.
 4. Oświadczenie kandydata na animatora o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie kandydata o braku skazaniu prawomocnym wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4) Sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotoryi,
Plac Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem: „Animator – Moje Boisko - Orlik 2012” w terminie do dnia 17.02.2017 r. do godziny 14:00.

Starosta Złotoryjski zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku nie uzyskania dofinansowania na zatrudnienie Animatorów Sportu pracujących na obiektach sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Złotoryi.

Kamil Goda
 
 • aktywny samorząd
 • LCSI
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
 • MY 2020
 • Portal Dolnego Śląska Turystyka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x