Jak zlikwidować klub sportowy?

 

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji prowadzonej przez Starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego.
Likwidację klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia przeprowadza się na zasadach dotyczących stowarzyszeń (art.36-39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w zw. z art. 7a ust. 1 i art.7 ust.2 ustawy o kulturze fizycznej). Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Przebieg postępowania:

 1. Jeżeli członkowie klubu sportowego chcą, aby klub zakończył swoją działalność i byt prawny powinni na Zebraniu Członków Klubu:
  • podjąć uchwałę o rozwiązaniu klubu zgodnie z zapisami statutu klubu
  • sporządzić protokół z zebrania 
  • sporządzić listę obecności członków klubu na zebraniu
   Uchwała powinna określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji, określając cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego klubu. Może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
 2. Następnie likwidator: 
  • pisemnie zawiadamia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z Walnego Zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności.
 3. W dalszej kolejności likwidator sporządza:
  • protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);
  • ustala listę wierzycieli i dłużników; 
  • dokonuje czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji; 
  • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli; 
  • sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 137, poz.1539 ze zm.) - stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji; 
  • składa wniosek do Starosty Złotoryjskiego o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji wraz ze sprawozdaniem finansowym na koniec likwidacji oraz dowodem opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji. 

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klubów sportowych klub traci osobowość prawną.

 • aktywny samorząd
 • LCSI
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
 • MY 2020
 • Portal Dolnego Śląska Turystyka
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x